Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 NUMER 26 badaniach dotyczących stosowania środków ochrony roślin i nasion deklarują, że główne informacje czerpią z czasopism branżowych. Dużą rolę, jeżeli chodzi o środki ochrony ro- ślin odgrywają ulotki dystrybuowane przez doradców. Na trzecim miejscu jest Internet, którego znaczenie w ostatnich latach znacz- nie wzrasta. Na dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to około 20% - jako źródło informacji o produktach chemicz- nych. Wykorzystanie Internetu do celów za- wodowych związanych z prowadzeniem go- spodarstwa jest dekla- rowane przez 70-75% rolników, z którymi roz- mawiamy w ramach pro- wadzonych badań. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Jakie rozwią- zania technologiczne cieszą się najwięk- szym zainteresowaniem rolników? MICHAŁ GAZDECKI KLEFFMAN GROUP: Wszystkie systemy ułatwiające pracę w go- spodarstwie interesują rolników. Są to za- równo aplikacje, drony, urządzenia do rol- nictwa precyzyjnego. Można zauważyć dużą popularność aplikacji mobilnych, które tra- fiają do rolników głównie poprzez to, że fir- my chemiczne, paszowe, czy nawozowe tego typu aplikacje przygotowują i udostępniają. MARTA GOŚKO KLEFFMAN GROUP: Są to aplikacje, które pomagają w jeszcze większej precyzji wykonywanych zabiegów ochro- ny roślin, pomagają rolnikom obniżyć koszty. Ważnym powodem użytkowania Internetu przez rolników są alerty pogodowe. MARTA NOWAK- -WOŹNICA: Jaka gru- pa wiekowa wykazuje największe zaintereso- wanie nowinkami tech- nologicznymi? MICHAŁ GAZDECKI KLEFFMAN GROUP: Decydentami w gospo- darstwach w Polsce są głównie osoby w wie- ku powyżej 50 roku życia i to oni podejmu- ją najważniejsze decyzje. Obecnie mówimy o wymianie pokoleniowej. Młodsi rolnicy coraz częściej przejmują stery w gospodarstwach. W grupie wiekowej 30-40 lat popularność wykorzystania nowoczesnych technologii jest spora, ale nie znaczy to, że osoby 50+ nowych technologii się wystrzegają. Z bez- pośrednich rozmów z rolnikami, zwłaszcza podczas wywiadów jakościowych, wynika, że osoby powyżej 50 roku życia również chętnie korzystają z Internetu, mają telefony komór- kowe z dostępem do Internetu. Kiedy roz- mawiamy z rolnikami o tym jak korzystają z Internetu to pierw- szą odpowiedzią jest zazwyczaj to, że się- gają po smartfona, to jest dla nich najszyb- sze i najłatwiejsze. Skłonność do wyko- rzystywania nowych technologii jest duża zarówno w tej grupie „młodszej” jak i tro- szeczkę starszej. „Wykorzystanie Internetu do celów zawodowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa jest deklarowane przez 70-75% rolników, z którymi rozmawia- my w ramach prowadzonych badań.” 2013 2014 2015 2016 2017 Respondenci 1796 2006 1952 1892 1784 Total 100% 100% 100% 100% 100% Codziennie 40% 39% 42% 45% 46% Raz na tydzień 44% 42% 41% 24% 23% kilka razy w tygodniu 0% 0% 0% 17% 20% Raz na miesiąc 9% 10% 7% 2% 3% Raz na kwartał 1% 2% 1% 1% 1% Kilka razy w miesiącu 0% 0% 0% 3% 2% Nigdy 1% 1% 1% 1% 1% Brak odpowiedzi 4% 5% 7% 5% 3% Nie wiem 1% 2% 1% 2% 1% Źródło: Badania panelowe ®amis, Kleffmann Polska Częstotliwość wykorzystywania Internetu do celów zawodowych. Badanie przeprowadzone wśród rolników uprawiających zboże i/lub kukurydzę i/lub rzepak, którzy jednocześnie są użytkownikami internetu WYWIAD 6. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=