Gazeta Agronews nr 26

32. AgroNews .com.pl NUMER 26 WYWIAD gi rejestracji bydła czy rejestru użycia środków ochrony roślin. Plan BIZNES jest uszyty na mia- rę większych obszarów upraw i większych stad. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Jakie funkcje w aplikacji RolnikON wykorzystują najczęściej rolnicy? DARIUSZ SZYDEŁKO: Największą popularno- ścią cieszą się wypełniane dokumenty – rejestr użycia środków ochrony roślin, księgi rejestra- cji zwierząt, zgłoszenia związane z identyfikacją zwierząt, faktury. Obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie bardziej kompleksowym wy- korzystaniem systemu, czy też łączeniem wielu funkcji, jak na przykład użycie magazynu i reje- strowania zdarzeń na polach. MARTA NOWAK-WOŹNICA: W czym pomaga rolnikowi aplikacja RolnikON? DARIUSZ SZYDEŁKO: Mamy funkcje użytecz- ne dla rolników zajmujących się uprawą ziemi, hodowlą zwierząt, czy też dodatkowo usługa- mi. Reagujemy na zapotrzebowanie zgłaszane przez użytkowników i nieustannie się rozwija- my. Obecne moduły pomagają między innymi: zarządzać magazynem, prowadzić stada zwie- rząt, śledzić prace polowe, kontrolować finanse gospodarstwa, zarządzać parkiem maszyn, kon- trolować kalendarz i ustawiać powiadomienia, wyliczać dawki nawozów i wiele, wiele innych. DARIUSZ SZYDEŁKO: Obserwujemy rosną- cą popularność wielu rodzajów aplikacji po- magających rolnikom w ich pracy – wygląda na to, że ta branża nabiera pędu ze względu na rosnący popyt. Dużą popularnością cieszą się przede wszystkim aplikacje pozwalające natychmiastowo odczuć efekty ich wdroże- nia. To dotyczy różnego rodzaju sygnalizacji, wypełniania dokumentów, czy kalkulatorów, które dostarczają przydatnych informacji i nie wymagają poświęcenia im znacznych ilo- ści czasu. Najlepiej, kiedy wiele funkcji moż- na znaleźć w jednej aplikacji. Widać również rosnące zainteresowanie aplikacjami najbar- dziej profesjonalnymi – jak na przykład pro- gramami do obsługi parku maszyn i śledzenia sprzętu z użyciem GPS. W ich przypadku jed- nak koszt wdrożenia w gospodarstwie zaczy- na się od kilkunastu tysięcy złotych. MARTA NOWAK-WOŹNICA: Kto jest użyt- kownikiem aplikacji RolnikON? DARIUSZ SZYDEŁKO: Mówiąc w dużym skrócie – rolnik. Każdy rolnik. Taki był nasz cel od samego początku. Staramy się stwo- rzyć kompleksowe narzędzie, które może być wykorzystane niezależnie od wielkości czy profilu gospodarstwa. RolnikON posiada funkcje, które są przydatne już w najmniej- szych gospodarstwach, jak prowadzenie księ-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=