Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 NUMER 26 AgroNews .com.pl 29. UNIA EUROPEJSKA rolnikom możliwości zredukowania kosztów bez zmniejszania produkcji, ale również za- oferowanie możliwości znacznego zwiększe- nia wydajności, w ten sposób dodatkowo sty- mulując wzrost lokalnych gospodarek. Wraz z korzyściami ekonomicznymi rolnictwo precyzyjne oferuje również znaczne korzy- ści dla środowiska. Oczekuje się, że zapew- ni długoterminowy zrównoważony rozwój europejskiego sektora rolno-spożywczego, a w szczególności zredukuje ilość agroche- mikaliów, takich jak pestycydy, stosowanych w sektorze. Wspomniane korzyści wpisują się również w szersze ambicje UE w zakresie ochrony środowiska, obejmujące między in- nymi cele przedstawione w Paryskim porozu- mieniu klimatycznym. Prezentacja innowacyjnych badań UE Pakiet wyników CORDIS przedstawia 13 fi- nansowanych przez UE projektów, które sto- ją na czele rewolucji w rolnictwie precyzyj- nym. Kilka zaprezentowanych inicjatyw, takich jak ECHORD PLUS PLUS (poprzez dedyko- wane podprojekty GAROTICS and MARS), SWEEPER oraz VINEROBOT, skupiało się na opracowaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyki, które zostaną bezpośred- nio wykorzystane na polach i w szklarniach, zwiększając wydajność i redukując czaso- chłonność ocen i zbiorów upraw. Inne projekty koncentrowały się na opra- cowywaniu nowoczesnych systemów czuj- ników, które byłyby w stanie monitorować i analizować dane rolnicze. Na szczególną uwagę zasługuje projekt FIGARO, w ramach którego opracowano kompleksowy zestaw czujników, które w znaczący sposób uspraw- niają zarządzanie nawadnianiem upraw zu- żywających dużo wody, a także projekt SYMPHONY, w wyniku którego stworzono system wczesnego ostrzegania, który szyb- ko wykrywa obecność toksyn w mleku, dzięki czemu może stać się ogromnym wsparciem dla producentów mleka. Głównym celem innej grupy projektów było opracowanie innowacyjnych aplikacji i otwar- tych platform ICT, których celem jest dora- dzanie, informowanie i wspieranie rolników, jak również zachęcanie użytkowników do ak- tywnej współpracy. Tego typu otwartą plat- formę, wykorzystującą moc nowoczesnych smartfonów i ekonomię aplikacji, zrealizowa- no w ramach projektu AGROIT. Tymczasem w ramach projektu FOODIE powstała plat- forma pracująca w chmurze, której zadaniem jest przechowywanie przestrzennych i nie- przestrzennych danych rolniczych, podczas gdy w wyniku projektu AUDITOR stworzo- no naziemny system wspomagający GNSS, za pośrednictwem którego rolnicy mogą ko- rzystać z wysoce wydajnych i efektywnych kosztowo usług i aplikacji. Źródło: Komisja Europejska

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=