Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE NUMER 26 Era cyberrolnictwa Złoty wiek mechanizacji ustępuje powoli nieuchronnie nadciągającej, nowej rewolucji, która ma szansę przenieść rolnictwo w całkiem nową epokę. Digitalizacja. Czy urze- czywistni nasze wyobrażenia o bardziej opłacalnej i przy- jaznej planecie produkcji rolnej? 26. AgroNews .com.pl Zautomatyzowana farma dziś Obraz ruszających w pole nowoczesnych ciągni- ków wyposażonych w autopilota i system jaz- dy równoległej, pracujących z użyciem GPS oraz dronów z kamerami na podczerwień przemierza- jących przestrzeń powietrzną nad uprawami, nie należy już w Polsce do rzadkości. Większe gospo- darstwa rolne coraz chętniej inwestują w nowo- czesne technologie i efektywniejsze, a tym samym bardziej opłacalne w praktyce rozwiązania. Zauto- matyzowane siewniki i sadzarki czy opryskiwacze z kontrolą sekcji oraz z systemem magnetyzerów, bazujące na cyfrowych mapach aplikacji, służą nie tylko optymalizacji działań w polu, ale też racjonal- nej gospodarce zasobami naturalnymi i ochronie lokalnych ekosystemów. Nowoczesna technologia wspiera więc produkcję zrównoważoną, aby była jeszcze bardziej opłacalna i przyjazna. Dużym krokiem technologicznym w kierunku ogra- niczenia ryzyka działalności rolniczej okazały się komputerowe systemy wspierania decyzji, których koncepcja wciąż się rozwija. Działające w oparciu o dane odczytywane z mobilnych sensorów umiesz- czonych w polu oraz niezbędną wiedzę z zakresu fizjologii roślin, pozwalają dzisiaj na szybką i ade- kwatną do potrzeb reakcję rolników. Dzięki tym programom łatwiej kontrolować niekorzystne zja- wiska, które mogą zagrażać plonom. Obecnie nie są one jeszcze w stanie zastąpić człowieka i nadal przegrywają z jego doświadczeniem, jednak technologia ta otworzyła drzwi do nowej ery w rolnictwie, w której niepodzielnie rządzi in- formatyka i telekomunikacja. Do ery, w któ- rej zarządzanie gospodarstwem zza pulpitu przestaje być wizją szaleńców. Zdigitalizowana farma jutro Chcemy produkować więcej i w sposób bar- dziej zrównoważony. Jak w tym ma nam po- móc cyfryzacja i robot na plantacji? Prawie nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez telefonu w kieszeni. Musimy być za- wsze dostępni, dobrze poinformowani i wy- posażeni w pełen zestaw aplikacji do wszyst- kiego. Ten fakt wykorzystują już niektórzy producenci, tworząc zmyślne programiki na smartfony, których zadaniem jest ułatwienie konsumentowi korzystania z zakupionego od nich produktu. Pojawiają się one również w ofercie dla rolników, którzy w każdym mo- mencie mogą np. skalkulować dawki środków ochrony roślin lub zeskanować obraz zara- zy na liściach czy szkodnika do rozpoznania w telefonie. Nie trudno wyobrazić sobie, jak wielkie pole do popisu stoi wciąż przed pro- gramistami i sztabem marketingowców. Aplikacja jednak będzie zaledwie wstępem

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=