Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO PRECYZYJNE NUMER 26 AgroNews .com.pl 25. cza jeśli rośliny słabo odżywione azotem znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych). Stan łanu można ocenić np. z użyciem metod teledetekcyj- nych, czyli różnego rodzaju sensorów mierzących odbicie światła w różnych zakresach długości fal. Bardzo istotnymi zakresami są czerwień i bliska podczerwień, na podstawie których określane są wskaźniki wegetacyjne, taki jak np. NDVI (Nor- malized Difference Vegetation Index czyli znor- malizowany różnicowy wskaźnik wegetacji). Po- miar taki jest możliwy z różnych poziomów, np. z użyciem sensorów montowanych na ciągnikach lub maszynach rolniczych, z wykorzystaniem dro- nów (fot. 2) lub z wykorzystaniem danych sateli- tarnych (ryc. 5). Wskaźniki wegetacyjne informują o aktualnym stanie roślin, ale również na ich pod- stawie można w pewnym stopniu prognozować plon, jaki uzyska się w czasie zbioru. Na tej pod- stawie można wydzielić obszary pola o najwięk- szym potencjale plonowania, jak również te sła- biej plonujące. Mapy plonu można również uzyskać bezpośred- nio z urządzeń monitorujących wielkość plonu, a nawet niektóre parametry jego jakości, montowa- nych na kombajnach (fot. 3). Dotyczy to przede wszystkim kombajnów zbożowych, gdzie urzą- dzenia te pozwalają na pomiar plonu wraz z zapi- saniem współrzędnych punktów, w których został on zmierzony. Pozwala to na uzyskanie map plo- nowania, które między innymi można wykorzy- stać do przygotowania bilansu składników pokarmowych oraz zaleceń nawożenia. Kompleksowe wdrożenie wszystkich opisa- nych powyżej rozwiązań rolnictwa precy- zyjnego jest jak dotąd w Polsce rzadkością, jednak coraz częściej są stosowane wy- brane technologie rolnictwa precyzyjnego. Korzyści ekonomiczne z zastosowania róż- nych rozwiązań zależą od wielu czynników, m.in . od wielkości gospodarstwa, ale rów- nież od warunków glebowych. Najwięk- szych korzyści ekonomicznych związanych z uzyskaniem większej efektywności na- wożenia można się spodziewać w dużych gospodarstwach, zwłaszcza tych, które znajdują się na obszarach o dużej zmienno- ści glebowej (np. na terenach pagórkowa- tych). Koszty wdrożenia różnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego spadają ze względu na upowszechnienie tych technologii oraz ich rozwój. Przykładem są np. coraz tańsze systemy nawigacji do ciągników rolniczych, które są coraz powszechniej stosowane nawet w mniejszych gospodarstwach. dr hab. Dariusz Gozdowski Ryc. 5. Zrzut ekranu z serwisu satagro.pl przedstawiający stan łanu pszenicy w końcu maja na podstawie wskaźnika NDVI ocenionego z satelity Sentinel-2.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=