Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO PRECYZYJNE NUMER 26 AgroNews. com.pl 21. map jest możliwe z wykorzystaniem różnego rodzaju danych, np. przy wykorzystaniu po- bierania próbek gleby lub też z wykorzysta- niem urządzeń do szybkiego mapowania wy- branych właściwości gleby (fot. 1). W przypadku nawożenia fosforem, potasem oraz wapnowania konieczne jest określenie zasobności gleby w dostępne dla roślin for- my potasu i fosforu oraz pomiar pH gleby. Należy to wykonać poprzez pobranie pró- bek gleby a następnie ich analizę np. w jednej spośród kilkunastu Okręgowych Stacji Che- miczno – Rolniczych. Koszt analizy chemicz- nej (ocena zawartości P, K, Mg i pH gleby) jednej próbki gleby nie przekracza kilkunastu złotych, tak więc jest stosunkowo niski. Waż- ne jest właściwe pobranie próbek gleby, czy- li przygotowanie jednej próbki zbiorczej, na którą powinno się składać kilkanaście małych próbek gleby. Próbki gleby składające się na próbę zbiorczą powinny być pobrane z sto- sunkowo niewielkiego obszaru, w miarę jed- norodnego pod względem glebowym. Jedna próba glebowa powinna reprezentować mak- symalnie około 1 ha, a przy dużej zmienności gleby wskazane jest wydzielanie mniejszych obszarów (np. 0,5 ha) dla każdej próby zbior- czej. Takim obszarem może być określony punkt wraz z obszarem w promieniu kilkuna- stu-kilkudziesięciu metrów wokół niego. Spo- sób pobierania prób gleby na potrzeby rol- nictwa precyzyjnego nie różni się znacząco od obecnie obowiązujących zaleceń (Polska Norma PN-R-04031:1997). Różnicą jest to, że obecnie obowiązujące zalecenia dopusz- czają, aby jedna próbka reprezentowała ob- szar aż do 4 ha, przy czym nawet na polach o małej zmienności glebowej wskazane jest aby obszar ten był znacznie mniejszy. Waż- ne jest aby wraz z pobieraniem próbek gle- by rejestrować współrzędne geograficzne z użyciem odbiornika GPS. W tym celu może- my użyć komputery polowe np. firmy Trimble wyposażone w odbiornik GPS oraz specjali- styczne oprogramowanie. Tańszym rozwią- zaniem jest wykorzystanie tabletu lub smart- fona np. z systemem Android i programem pozwalającym na generowanie punktów po- bierania próbek i nawigowanie do nich np. bezpłatna aplikacja „Próbnik gleby - Soil sampler” (ryc. 1). Na podstawie zebranych danych o zasobno- ści gleby lub też pH gleby można przygoto- wać mapy zaleceń nawożenia lub mapy za- leceń wapnowania. Zasady przygotowania map zaleceń nawożenia lub wapnowania na potrzeby rolnictwa precyzyjnego nie róż- nią się od tych obowiązujących, które są po- wszechnie stosowane do ustalania dawek nawożenia. Uwzględniamy zatem zasob- ność gleby (lub pH), spodziewany plon ro- śliny uprawnej oraz kategorię agronomicz- ną gleby (w przypadku nawożenia potasem i wapnowania). Główną różnicą jest to, że rozpatrujemy pole uprawne nie jako obszar Ryc. 1. Zrzut ekranu programu Próbnik gleby - Soil sampler działają- cego na telefonie z systemem Android, przedstawiający pole wraz z punktami pobierania próbek gleby.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=