Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO PRECYZYJNE NUMER 26 nologie rolnictwa precyzyjnego powinny się znacząco upowszechnić, m.in. ze względu na coraz niższe ceny różnych rozwiązań techno- logicznych (np. systemów nawigacji satelitar- nej stosowanych w ciągnikach rolniczych). Jak wdrożyć rol- nictwo precyzyj- ne w swoim go- spodarstwie? Aby możliwe było wdrożenie rolnictwa precy- zyjnego koniecz- ne jest określenie zmienności pola pod względem warunków glebowych, czyli przygotowa- nia map przedstawiających zmienność pola pod względem wybranych właściwości fizy- ko-chemicznych gleby. Sporządzenie takich było możliwe uzyskanie dużej dokładności wyznaczania pozycji ciągników i maszyn z wykorzystaniem satelitarnego systemu GPS (Global Positioning System) a to jest niezbęd- ne przy wielu technikach rolnictwa precyzyj- nego. Techno- logie rolnictwa precyzyjnego były początko- wo stosowane głównie w tych krajach, gdzie wielkość gospo- darstw rolnych jest największa (np. Stany Zjed- noczone, Au- stralia). Stopniowo następował transfer tych technologii do krajów takich jak np. Polska, gdzie przeciętna wielkość gospodarstwa jest dość niewielka. W najbliższych latach tech- Głównym celem rolnictwa precyzyjnego jest za- tem optymalizacja technologii uprawy zarów- no pod względem ekonomicznym (np. zwiększe- nie efektywności nawożenia), jak również pod względem środowiskowym (np. ograniczenie ne- gatywnego wpływu nawożenia lub ochrony roślin). 20. AgroNews .com.pl Fot. 1. Urządzenie MSP-3 Veris do szybkiego mapowania wybranych właściwości gleby ( m.in . przewodności elektrycznej, która jest powiązana z uziarnieniem gleby).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=