Gazeta Agronews nr 26

numer 25 numer 25 ROLNICTWO PRECYZYJNE NUMER 26 Rolnictwo precyzyjne – przyszłość nowoczesnych gospodarstw Aktualnie większość gospodarstw rolnych stosuje podej- ście, w którym zakłada się, że w obrębie pojedynczego pola uprawnego zmienność warunków glebowych jest na tyle nieduża, że na całym obszarze pola można zastosować ta- kie samo nawożenie, takie same dawki środków ochrony roślin oraz taką samą gęstość siewu. W przypadku małych pól, których po- wierzchnia nie przekracza 1 ha oraz w wa- runkach nizinnych takie podejście jest w peł- ni poprawne, gdyż zmienność warunków glebowych jest zazwyczaj na tyle niewiel- ka, że nie ma potrzeby różnicowania dawek środków produkcji. Wraz ze zwiększaniem powierzchni pola uprawnego oraz przy więk- szej zmienności warunków glebowych, co często występuje zwłaszcza w terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni, wskazane jest jednak zróżnicowanie nawo- żenia, czasami również zróżnicowanie dawek środków ochrony roślin, jak również gęsto- ści siewu. Zastosowanie takiego podejścia do uprawy roślin, w którym dostosowujemy dawki środków produkcji do warunków pola (głównie do właściwości fizyko-chemicznych gleby) w określonej jego części nazywamy rolnictwem precyzyjnym (ang. precision agri- culture lub precision farming). W języku an- gielskim jest to nazywane również terminem site-specific crop management , czyli specy- ficzna dla danego miejsca technologia upra- wy. Głównym celem rolnictwa precyzyjnego jest zatem optymalizacja technologii uprawy zarówno pod względem ekonomicznym (np. zwiększenie efektywności nawożenia), jak również pod względem środowiskowym (np. ograniczenie negatywnego wpływu nawoże- nia lub ochrony roślin). Rolnictwo precyzyjne ma zatem wiele wspólnego z rolnictwem in- tegrowanym. Dynamiczny rozwój rolnictwa precyzyjne- go na świecie rozpoczął się od około roku 2000, w związku z tym, że od tego czasu AgroNews .com.pl 19.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=